Μεταφερθήκαμε στο www.radiogamma.gr

Fourlis: Στις 13 Ιουνίου η Γ.Σ. για ΑΜΚ 3,5 εκατ. ευρώ

Στις 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Fourlis για την, μεταξύ άλλων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.569.462,54 ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση α) των αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 και β) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

6. Έγκριση ιδιωτικών συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α Ν. 2190/1920.

7. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.